• sv
    • fi
    • en

Ultraljudsundersökningar under graviditeten

Tidig graviditetsultraljud i Jyväskylä, Tammerfors, Kuopio och Helsingfors

Se priset på ett graviditetsultraljud i vår prislista. Tammerfors och Kuopio har också möjlighet till 4D ultraljud, läs mer och boka tid redan idag!

Ultraljudsundersökning vid tidig graviditet (mindre än 12 veckor)

Tidig graviditetsultraljudsundersökning är att verifiera graviditetens längd/beräknad tid, antal foster och graviditetens placering inne i livmodern. Många gravida undrar i vilket skede graviditeten kan ses på ultraljudet, och när det är lämpligt att göra ett tidigt graviditetsultraljud. Vanligtvis, vid en tidig graviditetsultraljudsundersökning, kan fostrets hjärtslag ses efter  ​​graviditetsveckan 6, så den mest rekommenderade tiden för en tidig graviditetsultraljudsundersökning är efter graviditetsveckan 7 (ca 2-3 veckor efter en positiv graviditet test). I detta fall kan fostrets hjärtslag ses i ultraljudsundersökningen.

Ofta i tidiga graviditetsultraljudsundersökningar är det möjligt att undersöka fostersmorfologi som utvecklas varje vecka på en ”grov” nivå och att uppskatta mängden fostervatten. Om graviditeten är multipel bestäms typen av graviditet (icke-identisk/identisk) och antalet av moderkakor. I samband med ultraljudsundersökning av tidig graviditet kan även eventuella riskfaktorer för graviditetskomplikationer uppskattas. Vid behov ges rekommendationer för uppföljning av gravididet,  som syftar till att förebygga dessa komplikationer.

Välkommen till tidig graviditetsultraljudsundersökning på mottagningar!

Boka tid på vår klinik i Jyväskylä, Tammerfors, Kuopio eller Helsingfors.
Priset på tidigt gravidets ultraljudsundersökningar bestäms enligt vår prislista.

 

Mätning av nacksvullnad och undersökning av tidiga fostrets morfologi

Fosterns nackssvullnad (NT) är förhöljd ofta vid olika kromosomala störningar (t.ex. Downs syndrom). Förhöjd svullnad i nacken ökar också risken för fostrets hjärtfel, avvikelser i njurar och urinvägar och stängningsrubbningar i centrala nervsystemet. Nacksvullnad kan mätas mellan graviditetsvecka 11+0 och 13+6.

Under senaste åren har morfolgiska ultraljudsundersökningar av graviditetens första trimester blivit vanligare i världen – en stor del av de fosters morfologiska defekte,r som tidigare diagnostiserades i mitten av graviditeten, kan ses redan i första trimestern. Den morfologiska ultraljudsundersökningen av graviditetens första trimester undersöker organerna  i olika delar av hjärnan, gommen, ansiktsområdets profil och ben, strukturerna i lungorna, diafragman, magen, njurarna, urinblåsan, tarmen, levern, och ryggraden. I ultraljudet kontrolleras också morfologin i de övre och nedre extremiteterna. Hjärtats strukturer ses från de synliga delarna. Förutom fostret utvärderas utvecklingen av moderkakan i en ultraljudsundersökning. Det är möjligt att utföra en detaljerad tidig graviditets morfologisk ultraljudsundersökning efter 12+0 graviditetsveckor. Fostrets kön kan ofta urskiljas på ultraljud tidigast mellan 12:e och 13:e graviditetsveckan.

Mätningar av fostrets nacksvullnad och tidig graviditets morfologiska ultraljud görs på våra kliniker i Tammerfors och Kuopio.

 

Andra trimesterns ultraljudsundersökning (graviditetsvecka 14 + 0 – 17 + 6)

 

Vid ultraljudsundersökningen av andra trimestern kan en uppskattning av fostrets vikt göras utifrån fostrets mätningar. Under graviditetens andra trimester går det även att titta på utvecklingen av fostrets morfologi och vid behov titta på fostrets kön. Vid ultraljudsundersökningen kan man också se utvecklingen av moderkakan samt fostervattnets placering och mängd. Under andra trimestern kan längden på livmoderhalsen vid behov bedömas med ultraljud.

 

Morfologisk ultraljudsundersökning

Enligt screeningförordningen kan själva ultraljudsundersökningen av andra trimestern göras mellan vecka 18+0 och 22+0 av graviditeten eller efter vecka 24+0 av graviditeten. Vid en morfologisk ultraljudsundersökning tas mätningarna av fostret. Vid en morfologisk ultraljudsundersökning undersöks fostrets organer enligt internationella rekommendationer, då är ultraljudsundersökningen mer omfattande än undersökningen enligt den finska screeningförordningen. Ett morfologist ultraljud undersöker utvecklingen av olika organ hos fostret (t.ex. olika strukturer i hjärnan, ansiktsområdet, hjärtstrukturer, lungor, mage, njurar, urinblåsa, ryggrad, övre och nedre extremiteter). Flödesmätningar som berättar om olika organs funktion kan användas för att undersöka morfologin. Vid den morfologiska ultraljudsundersökningen undersöks även moderkakan, navelsträngen och mängden fostervatten. Efter 24:e graviditetsveckan kan en morfologisk ultraljudsundersökning även göras med en 4D ultraljudsapparat.

Du kan boka tid för en morfologisk ultraljudsundersökning av fostret på kliniken i Tammerfors och Kuopio.

 

Ultraljudsundersökning av foster i andra och tredje trimester, dopplerundersökningar i slutet av graviditeten

Efter 24+0:e graviditetsveckan är det, förutom mätningar och viktuppskattning av fostret, möjligt att utvärdera placentans funktion genom att mäta blodcirculation i navelartären i en detaljerad ultraljudsundersökning av fostret. Vid behov kan ytterligare information om fostrets välmående erhållas genom att mäta blodflödena som beskriver funktionen hos fostrets centrala organ (t.ex. hjärna, hjärta) och genom att utvärdera mängden fostervatten och moderkakan, samt eftersom blodet strömmar i livmoderartärerna hos förlossningen. Under graviditetsvecka 24-30 får man bäst synlighet när undersökningen görs med 4D ultraljudsapparat.

Bjudning av fostret stabiliseras ofta senast efter 36+0 graviditetsveckor. Det är möjligt att förutsäga fostrets födelsevikt med en viktuppskattning gjord efter 35+0 graviditetsveckor.

I samband med en ultraljudsundersökning är det möjligt att mäta livmoderhalskanalens längd med ultraljud, så att exempelvis risken för för tidig födsel kan förutses och vid behov planeras nödvändiga åtgärder för att minska risken. av för tidig födsel.

Du kan boka en detaljerad ultraljudsundersökning av fostret på vår klinik i Tammerfors och Kuopio.

 

Fostrets 4D ultraljudsundersökning

 

Fostrets 4D ultraljud är en ultraljudsundersökning baserad på en tredimensionell vy, som inkluderar en rörlig bild. En 4D ultraljudsundersökning ger möjlighet att undersöka fostrets yttre strukturer mer i detalj än en traditionell ultraljudsundersökning, och en 4D ultraljud möjliggör även övervakning av fostrets rörelser i tre dimensioner. I undersökningen kan man till exempel se fostrets ansiktsdrag. Tredimensionaliteten gör det lättare att upptäcka eventuella strukturella abnormiteter hos fostret.

En 4D-ultraljudsundersökning rekommenderas att utföras vid 24-30 graviditetsveckor, då sikten är som bäst. Men om du vill kan ett 4D-ultraljud göras i vilket skede som helst av graviditeten.

Du kan boka tid för 4D ultraljudsundersökning av fostret på vår klinik i Tammerfors och Kuopio. I undersökningen ingår ett 60 minuters mottagningsbesök och inspelning av undersökningen.

Tidsbokning