• sv
    • fi
    • en
    • de

Provrörsbefruktning

Boka tid

Fertlitetsbehandlingar av provrörsbefruktning (In Vitro Fertilisation, IVF) är den effektivaste behandlingsformen vid barnlöshet av flera olika orsaker.

Fertilitetsbehandlingar av provrörsbefruktning (In Vitro Fertilisation, IVF) utvecklades på 1970-talet som ett sätt att behandla infertilitet på grund av äggledarna, men den har visat sig vara en framgångsrik behandlingsform även för exempelvis endometriospatienter, vid infertilitet på grund av att spermierna är av dålig kvalitet och vid oförklarad barnlöshet. Det finns inte väntetid för behandling på Ovumia-Fertinova kliniken, AVA Fertility Grup.

ICSI
ICSI

Stimulering av äggstockarna

Under en normal menstruationscykel mognar och lossnar en äggcell i kvinnans äggstockar, medan de övriga äggblåsorna som har börjat växa tillbakabildas. Inför provrörsbefruktningen genomgår kvinnan en hormonbehandling. Målet med behandlingen är att flera av de äggblåsor som för närvarande håller på att utvecklas växer och de äggceller som blåsorna innehåller mognar och blir befruktningsbara.

Hormonbehandlingen planeras individuellt för varje kvinna. Beroende på vilken behandlingsform som används tar behandlingen 2–4 veckor. Hormonerna ges genom injektion under huden. Man följer med hur behandlingen framskrider med ultraljudsundersökningar och ibland även med hormonbestämningar med hjälp av blodprov. Under hormonbehandlingen kan man leva som vanligt, arbeta och utöva sina fritidsintressen.

Insamling av äggceller

Oocyte
© Ovumia

Äggcellerna samlas in från äggstockens äggblåsor. Ingreppet görs med en tunn nål och ultraljudsstyrning via vaginan. I samband med insamlingen av äggcellerna får kvinnan intravenös smärtlindring och lokalbedövning av slidbottnen.
I genomsnitt kan det samlas in 10 äggceller vid ett och samma tillfälle, men antalet varierar individuellt.

Efter att äggcellerna har samlats in får kvinnan vara kvar på kliniken för observation några timmar. Samtidigt ser man till att smärtlindringen är tillräcklig. Kvinnan är i allmänhet sjukskriven dagen för insamlingen av äggcellerna och två dagar efteråt.

Provrörsbefruktning (IVF)

En provrörsbefruktning genomförs under särskilt rena laboratorieförhållanden genom att de äggceller som har samlats in från kvinnan och de spermier som har avskilts från mannens sperma placeras i en gemensam odlingsskål. Innan äggcellerna samlas in behöver kvinnan genomgå en hormonbehandling, d.v.s. stimulering av äggstockarna. Äggcellerna samlas in från äggstockarnas äggblåsor under ett ultraljudsstyrt ingrepp. Äggcellerna och spermierna odlas i laboratoriet i ett särskilt odlingsskåp, vars temperatur, fuktighet och gaskoncentration är noggrant standardiserade för att påminna om förhållandena i kvinnans fortplantningsorgan.

Befruktningen och embryonas utveckling följs stegvis. Vanligtvis befruktas 70 procent av äggcellerna normalt i odlingsskålen. Av de befruktade äggcellerna utvecklas cirka 30–50 procent till embryon av god kvalitet. Av dessa väljs det bästa embryot ut för färsk embryoöverföring, vilket innebär att embryot överförs till livmodern 2–5 dagar efter befruktningen. De kvarvarande embryona av god kvalitet fryses för senare överföringar av frysta embryon. I genomsnitt leder 30–40 procent av överföringarna av färska embryon till en klinisk graviditet.

 

Viitaset

Mikroinjektion (ICSI)

ICSI
© Ovumia

Mikroinjektion av en spermie i äggcellen (Intra Cytoplasmic Sperm Injection, ICSI) används för behandling av barnlöshet som beror på mannen om antalet spermier i spermaprovet är mycket lågt eller om spermiernas rörlighet är märkbart nedsatt. Behandlingsformen används även då vanlig provrörsbefruktning inte har lyckats. Före mikroinjektionsbehandlingen får kvinnan genomgå en hormonbehandling, och äggcellerna samlas in på samma sätt som vid provrörsbefruktning. För mikroinjektionen väljer man ut rörliga spermier från mannens spermaprov.

Vid mikroinjektion främjas befruktningen genom att en spermie förs in i äggcellen med hjälp av en tunn glasnål. Befruktningen av äggcellerna och embryonas utveckling följs på samma sätt som vid vanlig provrörsbefruktning. Behandlingsresultaten vid mikroinjektioner motsvarar behandlingsresultaten vid provrörsbefruktningar.

Spermieinsamling från testikelvävnaden

Om mannen inte har några spermier i sperman kan man hitta spermier i testikelvävnaden. Ett vävnadsprov tas från testikeln under lokalbedövning. Mannen sjukskrivs under dagen för ingreppet. Spermier avskiljs från provet och förs in i de mogna äggcellerna med hjälp av mikroinjektionsteknik (ICSI). Behandlingsresultaten är jämförbara med resultaten vid behandling med spermier som har avskilts från sperma.

Embryoodling

Blastocyst
© Ovumia

Befruktningen av äggcellerna kontrolleras 16–20 timmar efter att könscellerna har sammanförts. Det är möjligt att överföra embryot till livmodern redan i det här skedet, men efter att embryona har odlats längre kan man tillförlitligare välja ut det embryo vars graviditetsprognosen är bäst och överföra detta.

Det vanligaste är att embryona odlas i laboratoriet i 2–3 dagar. De odlas till delningsfasen, då de bästa två dagar gamla embryona är fyrcelliga, och tre dagar gamla embryon på motsvarande sätt är åttacelliga. Ibland är det fördelaktigt att fortsätta embryoodlingen i 4–5 dagar fram till det stadium då groddblåsan (blastocysten) har bildats.

Möjligheten till graviditet kan förutsägas utifrån embryonas utvecklingsschema och utseende. Det bästa av embryona med god prognos väljs ut för färsk embryoöverföring och de kvarvarande embryona av god kvalitet fryses för framtida överföringar av frysta embryon.

Embryoöverföring

Embryo
© Ovumia

Embryoöverföring är en åtgärd där ett 2–5 dagar gammalt enbryo överförs till livmoderhålan. Embryoöverföringen sker med hjälp av en embryoöverföringskateter och ultraljudsstyrning. För att undvika flerfostriga graviditeter överförs oftast endast ett embryo i taget. Läkaren bestämmer hur många embryon som ska överföras efter en diskussion med paret om deras behandlingshistoria och önskemål. Hormonbehandlingen fortsätter via vaginan efter embryoöverföringen.

Två veckor efter embryoöverföringen kan man göra ett graviditetstest. Om graviditetstestet är positivt görs den första ultraljudsundersökningen cirka fem veckor efter embryoöverföringen. Om graviditeten har framskridit normalt fortsätter kontrollerna av graviditeten på mödrarådgivningen.

Få mer information:

Nina Pohjanaho

Internationell patientkoordinator
Nina Pohjanaho
nina.pohjanaho@ovumia.fi
+358 40 623 4443
fi sv en

Läs mer:

Se även

Våra experter

Candido
Tomás

Utvecklingschef, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

    

Kati
Pentti

Chefsöverläkare i Tammerfors, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

   

Johanna
Aaltonen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Tampere

  

Jarna
Moilanen

Chefsöverläkare i Helsingfors, M.D., MBA, specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

    

Mari
Sälevaara

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

    

Isto
Uusi-Erkkilä

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Päivi
Joki-Korpela

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Helsinki

  

Maria
Tuominen

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Helsinki

   

Anna
Kivijärvi

Chefsöverläkare i Jyväskylä, M.D., specialist i obstetrik och gynekologi
Jyväskylä

  

Jaana
Seikkula

M.D., specialist i obstetrik och gynekologi samt reproduktionsmedicin
Jyväskylä