Read instruction for coronavirus ›

Proaktiv nedfrysning

Nedfrysning av äggceller (”social freezing”) är en ny chans för kvinnor att förlänga fertiliteten.

Människans fortplantning är inte jämställd

Äggcellen är livsviktig för kvinnans fertilitet och samtidigt människans största cell, 0,1 mm. Vid födelseögonblicket har en flicka cirka en miljon äggceller i tidigt stadium i sina äggstockar. De utgör en unik äggreserv. Under kvinnans liv går största delen av äggcellerna ofrånkomligen till spillo på grund av den s.k. programmerade celldöden (apoptos).  När kvinnan når fertil ålder och menstruationen börjar finns det cirka 400 000 äggceller kvar. 300–500 av äggcellerna lossnar från äggstocken under kvinnans fertila år. Endast några av dessa befruktas, leder till graviditet och till födelsen av ett barn. Kvinnans fertilitet upphör redan flera år före den egentliga övergångsåldern som hos finländska kvinnor är i genomsnitt vid 50–51 år. En regelbunden menstruationscykel garanterar alltså inte fertiliteten när kvinnan blir äldre.

ennakoiva munasolupakastus ovumia fertinova

Människans fortplantning är mycket ojämställd vid en jämförelse mellan kvinnans och mannens situation. Hos mannen bildas nya spermier i testiklarna nästan hela livet ut, medan kvinnans fertila ålder är begränsad. Kvinnans fertilitet börjar i regel avta redan efter 30 för att snabbt avta kraftigare efter 35.  De individuella skillnaderna är dock stora. Fertiliteten avtar med åldern när antalet äggceller minskar och äggcellernas kvalitet försämras. Samtidigt ökar risken för missfall och kromosomavvikelser i fostret, till exempel Downs syndrom.

Äggstockarnas funktionsreserv kan undersökas

Med en gynekologisk ultraljudsundersökning får man en uppfattning om äggreserven genom en bedömning av mängden folliklar i äggstockarna (s.k. antral follicle count, AFC). Det anti-müllerska hormonet (AMH) är ett hormon som utsöndras i blodcirkulationen ur äggstockarnas små omogna folliklar. Genom att undersöka AMH-nivån kan man också bedöma äggreserven. När man dessutom beaktar kvinnans ålder kan man ge en tämligen bra bedömning av kvinnans fertilitet.

Proaktiv äggfrysning för att förlänga fertiliteten – för vem?

Äggceller har redan i många år frysts av medicinska orsaker för att bevara fertiliteten till exempel före cancerbehandlingar som skadar äggstockarna. Det finns också andra medicinska orsaker, som till exempel svår endometrios eller vissa autoimmuna sjukdomar som behandlas på ett sätt som försvagar äggreserven i förtid. Det kan också finnas andra orsaker för att vilja bevara fertiliteten. Genom att frysa ned sina egna äggceller kan en kvinna under 35 år få mer tid att till exempel hitta en lämplig partner. Möjligheten att få en egen genetisk avkomling förlängs. Även kvinnor i parförhållande kan av olika orsaker överväga proaktiv nedfrysning av äggceller. Syftet med denna åtgärd är ändå inte att behandla kvinnor först när klimakteriet närmar sig, utan snarare ge dem litet mer tid för att bilda familj.

Vad säger psykologen?

Diskussionen om nedfrysning av äggceller kan väcka många slags tankar och känslor, även motstridiga. Många som överväger detta kan känna skuld över att de inte är redo att skaffa barn genast även om orsakerna till att de vill skaffa barn vid en senare tidpunkt vanligen är mycket förståeliga och motiverade. En del av kvinnorna känner sig osäkra på om de överhuvudtaget någonsin vill ha barn. Andra har upplevt stora besvikelser när de har sökt en partner som de vill bilda den efterlängtade barnfamiljen med. Ibland kan den befintliga partnern tveka att bli förälder. Ett samtal med en psykolog kan vara till stor hjälp för att hantera olika känslor och strukturera målen för den närmaste framtiden. Genom att frysa ned äggceller kan en kvinna stärka känslan av att hon gjort allt för maximera chanserna att få barn när livssituationen är gynnsam med tanke på en baby.

Proaktiv nedfrysning av äggceller – hur går det till?

Precis som vid provrörsbefruktning förutsätter nedfrysning av äggceller också en hormonbehandling på cirka två veckor och ägguttagning. På läkarmottagningen fastställs först äggstockarnas funktion och äggreserven. Läkaren ger också detaljerad information om behandlingen som den proaktiva äggfrysningen innebär. Kvinnor som överväger detta samtalar också med Ovumia Fertinovas psykolog och går i genom de psykologiska aspekterna som är förknippade med åtgärden. I rådgivningen diskuteras också den finländska lagstiftningen som gäller assisterad befruktning (lagen om assisterad befruktning och vävnadslagen).

Vad gör en kvinna som vill använda sina frysta äggceller?

Kvinnan träffar läkaren tillsammans med sin make. De frysta äggcellerna tinas och befruktas med makens spermier. Efter lyckad befruktning och embryogenes förs embryot in i livmodern 2–5 dagar efter befruktningen. Frysta äggceller kan också användas av ensamma kvinnor. Då behövs donerade spermier ur spermabanken.  Embryot kan överföras i kvinnans egen menstruationscykel, men vanligen behövs hormonbehandling för att göra livmodern redo för graviditeten.  Överflödiga embryon av god kvalitet kan frysas för senare bruk precis som vid provrörsbefruktning.

laboratory Ovumia Fertinova

Om metoden för nedfrysning av äggceller

Nedfrysning av embryon är en laboratorieteknik som tillämpats redan länge och undersökts noggrant. Nedfrysning av äggceller är en mer komplicerad process än nedfrysning av embryon, eftersom äggcellen är stor och dess unika genetiska information är skörare än i embryon. Tack vare utvecklingen av nedfrysningsmetoden är provrörsbefruktning med frysta äggceller nu en normal åtgärd. Nedfrysning av äggceller är ingenting oerhört komplicerat, men det krävs särskilda satsningar av laboratorier som utför fertilitetsbehandlingar. Kompetensen måste också hela tiden upprätthållas för att resultaten av behandlingen ska hållas på god nivå. Vid nedfrysning av äggceller tillämpas s.k. förglasning (vitrifiering) som innebär att kristallbildning som kan skada cellerna förhindras med köldskyddsmedel och äggcellerna fryses ned mycket snabbt till -196 grader i flytande kväve. Äggcellerna förvaras i denna temperatur som betyder avstannad ämnesomsättning. Förvaringstiden inverkar inte på behandlingsresultatet.

Hur sannolikt är det att bli gravid?

Resultatet av behandlingen påverkas mest av kvinnans ålder och äggstockarnas funktion vid äggfrysningen. Vid kliniker där nedfrysning av äggceller är etablerad praxis är resultaten jämförbara med resultaten av provrörsbefruktning. Ovumia Fertinova har sedan sommaren 2015 en äggcellsbank med donerade äggceller. De behandlingar som gjorts visar att behandlingsresultaten är likadana som vid motsvarande behandlingar med donerade färska äggceller. Det är självfallet ytterst viktigt att förstå att nedfrysning av äggceller inte garanterar att kvinnan blir gravid och får ett barn.

Hur går jag tillväga om jag är intresserad av proaktiv äggfrysning?

Boka tid till Ovumia Fertinova för rådgivning på läkarmottagningen. Ovumia Fertinovas Fertilitetskontroll ensam eller tillsammans med maken är en bra första åtgärd för kvinnor som har frågor om fertilitet och är intresserade av proaktiv äggfrysning.

Läs också bloggen ›