Read instruction for coronavirus ›

Prislista för utländska patienter

Ovumia Fertinova fertilitsbehandlingar: insemination, IVF, ICSI, äggdonation, spermiedonation, PGS, PGD

Prislistan är delvis riktgivande, eftersom antalet besök och åtgärder som behövs varierar utifrån de individuella behoven. Priserna på behandlingarna inkluderar inte läkemedelskostnader. Administrativ avgift ska tilläggas på priset.

Vid fakturering av behandlingspaket har vi delvis bytt till en förfaktura som skickas till klienten innan behandlingen påbörjas. I slutet av behandlingen beräknas den totala kostnaden och eventuell slutfaktura skickas därefter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och granska din kreditinformation i enlighet med avsnitt 19 i kreditinformationslagen.

Första besöket Pris
Specialistläkarmottagning 60–90 min, inkl. ultraljudsundersökning 205 €
Läkarmottagning via Skype 118 €
Grundläggande undersökningar Pris
Spermaundersökning 90 €
Undersökning av äggledarna 327 €
Infektionstester 116 €
Fertilitetsbehandlingar Pris
Provrörsbefruktning (IVF) 3142 €
Mikroinjektion (ICSI) 4048 €
Insemination (AIH) 413 €
Blastocystodling 5/6 dagar 552 €
Öppning av embryots skal (AHA) 487 €
DNA-fragmeneringstest för spermier 362 €
Bindningstest för mogna spermier (HBA) 113 €
EmbryoScope® (Helsinki, Tampere) 485 €
EmbryoGlue® 320 €
Donerade spermier/en behandling ta kontakt
Frysning och förvaring av embryon 1 år 451 €
Överföring av fryst embryon 1057 €
Testikelbiopsi inkl. frysning och förvaring 1 år 1011 €
Frysning och förvaring av sperma 1 år 440 €
Frysning av sperma för behandlingen 185 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma 1 år 200 €
+ Äggdonationsbehandling (inkluderar samordningsavgiften) 7600-9500 €
Fertilitetsbehandling med donerade äggceller planeras alltid med tanke på den enskilda patientens behov. Det totala priset för behandlingen bestäms av antalet donerade äggceller som används, äggcellens ursprung (färska eller från äggcellbanken), det faktiska arbetet som gjorts samt antalet erhållna embryon i behandlingen.

Om kunden löfte överskrids med extra embryon debiterar vi en fast extra kostnad på 350 €. Om inga embryon fås i äggdonationsbehandlingen är kostnaden fastställd till 1600 €.

Några exempel på totala behandlingskostnader:

Exempel 1. Äggcelldonationsbehandling med max 5 donerade äggceller 5245 €
I priset ingår max 5 donerade äggceller, beredning av spermaprov, in vitro-befruktning (IVF), embryoodling 2-4 dagar och embryoöverföring. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning, mediciner, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), blastocystodling (5/6 dagar) eller frysning av embryon.

Exempel 2. Äggcelldonationsbehandling med åtminstone 6 äggceller från äggbanken 8212 €
I priset ingår åtminstone 6 frysta-tinade äggceller från äggbanken, beredning av spermaprov, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), embryoodling 2-4 dagar, embryoöverföring och frysning + 1 års lagring av ett embryo. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning, mediciner eller blastocystodling (5/6 dagar).

Exempel 3. Äggcelldonationsbehandling med åtminstone 6 färska äggceller 9435 €
I priset ingår åtminstone 6 donerade färska äggceller, beredning av spermaprov, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), blastocystodling (5/6 dagar), embryoöverföring och frysning + 1 års lagring av ett embryo. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning eller mediciner.

Äggdonationsbehandling, frysta egg 7800-8800 €
Äggdonationsbehandling med egen donator ta kontakt
Frysning av äggceller Pris
Frysning av äggceller 2030 €
Preimplantatorisk genetisk diagnostik Pris
+ PGS – Kromosomanalys av embryon (PGT-A)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
från 400 €
Priset omfattar en PGS-undersökning av ett embryo med NGS-metoden. Biopsiavgiften är 850 € oberoende av antalet embryon och omfattar kostnaderna för transport av proven. I samband med en PGS-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

PGS-undersökningen görs på embryon i ICSI- eller IVF-behandling med metoden Next Generation Sequencing (NGS). För undersökningen tas prov på celler från 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån PGS-undersökningen har normala kromosomuppsättningar kan senare överföras till livmodern.

Av embryon som verkar normala även hos unga kvinnor kan 40–50 procent vara avvikande på kromosomnivå, vilket kallas aneuploidi. Hos kvinnor över 40 kan upp till 75–90 procent vara avvikande. Största delen av avvikelserna i kromosomuppsättningen leder till att embryoutvecklingen avstannar eller till missfall i tidigt skede. PGS-undersökning av embryot är en effektiv metod för att välja det bästa embryot och möjliggör i bästa fall graviditetsresultat på upp till 70 procent. Mer information om PGS hittar du här.

Totalpriset för PGT-A (biopsi, försändelse av prov och PGT-A-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon 1 2 3 4 5 6 7 8
Totalpris* (€) 1250 1650 2050 2450 2850 3250 3570 3820

*EmbryoScope®-odling, embryobiopsi och avgift för transport av prov samt PGT-A-undersökning.

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet.

I samband med PGT-A kan mängden mitokondrie-DNA i embryot fastställas i samma prov utan extra kostnad (Mitoscore).

+ Embryodiagnostik för att upptäcka enskilda genavvikelser (PGT-M)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
Embryodiagnostik kan göras även för att upptäcka de novo-mutationer
Priset omfattar planering, validering och genomförande av PGT-M-testet som avslöjar en enskild genavvikelse. Biopsiavgiften är 850 € oberoende av antalet embryon och omfattar också kostnaderna för transport av proven. I samband med en PGD-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

Totalpriset för PGT-M (planering, biopsi, försändelse av prov och PGT-M-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon 1 2 3 4 5 6 7 8
Totalpris (€) 3810 4130 4430 4710 4970 5210 5430 5630

I eventuella senare behandlingar är priset på PGT-M 1500 € lägre eftersom planerings- och valideringskostnader inte debiteras.

Med PGD kan man hjälpa par som med stor sannolikhet kan få ett barn med en allvarlig ärftlig sjukdom. Förutsättningen är att man känner till den genetiska defekten som orsakar sjukdomen. För undersökningen tas prov på celler från 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet.

+ Embryodiagnostik för att upptäcka ärftliga förändringar i kromosomstrukturen (PGT-SR)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
från 400 €
Priset omfattar en undersökning av ett embryo för att upptäcka en ärftlig avvikelse i kromosomstrukturen (t.ex. Robertsonsk translokation). Undersökningen görs med NGS-metoden eller med aCGH-metoden med hög resolution. Biopsiavgiften är 850 € oberoende av antalet embryon och omfattar också kostnaderna för transport av proven. I samband med en kromosom-PGD-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

Totalpriset för PGT-SR (biopsi, försändelse av prov och PGT-SR-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon 1 2 3 4 5 6 7 8
Robertsonsk translokation (€) 1250 1650 2050 2450 2850 3250 3570 3820
Reciprok translokation (€) 1290 1730 2170 2610 3050 3490 3710 3930
Inversio (€) 1290 1730 2170 2610 3050 3490 3710 3930

I samband med PGT-A kan mängden mitokondrie-DNA i embryot fastställas i samma prov utan extra kostnad (Mitoscore).

+ Mitoscore
Test som mäter embryots livsduglighet
ta kontakt
I en NGS-baserad embryoundersökning fastställs förutom kromosomernas DNA även mängden DNA i mitokondrierna (mtDNA). Enligt undersökningar korrelerar mtDNA-halten av den totala mängden DNA i embryot negativt med embryots livsduglighet. Mitoscore kan således vara till hjälp vid bedömningen av embryot. Mitoscoretestet kan på begäran göras i samband med PGT-A och PGT-SR utan extra kostnad.
Psykologbesök Pris
Rådgivning om donerade celler och utlåtande 165 €
Övriga avgifter Pris
Administrativa avgifter 6–15 €
Fakturaavgift 15 €
Oavbokad tid 83 €

 

Prislista från 1.1.2021. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.