Read instruction for coronavirus ›

Prislista för utländska patienter

Ovumia Fertinova fertilitsbehandlingar: insemination, IVF, ICSI, äggdonation, spermiedonation, PGS, PGD

Första besöketPris
Specialistläkarmottagning 60–90 min, inkl. ultraljudsundersökning200 €
Läkarmottagning via Skype114 €
Grundläggande undersökningarPris
Spermaundersökning87 €
Undersökning av äggledarna318 €
Infektionstester112 €
FertilitetsbehandlingarPris
Provrörsbefruktning (IVF)3069 €
Mikroinjektion (ICSI)3949 €
Insemination (AIH)401 €
Blastocystodling 5/6 dagar536 €
Öppning av embryots skal (AHA)473 €
DNA-fragmeneringstest för spermier352 €
Bindningstest för mogna spermier (HBA)113 €
EmbryoScope® (Helsinki, Tampere)471 €
EmbryoGlue®404 €
+ Donerade spermier/en behandling600 €/700 €
Donerat spermier från Ovumia Fertinovas spermabank 600 €
Donerat sperm från Danmark 700 €
Vid beställning av spermier från Danmark betalar man också för graviditetsplatsen. Detta ger man rätt att använda vissa donators spermier. Denna slotavgift, 900 €, läggs till kostnaden. Det betalas endast en gång och det är donatorspecifikt.
Frysning och förvaring av embryon 1 år438 €
Överföring av fryst embryon1027 €
Testikelbiopsi554-662 €
Frysning och förvaring av sperma 1 år428 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma 1 år194 €
+ Äggdonationsbehandling (inkluderar samordningsavgiften)5175-9300 €
Fertilitetsbehandling med donerade äggceller planeras alltid med tanke på den enskilda patientens behov. Det totala priset för behandlingen bestäms av antalet donerade äggceller som används, äggcellens ursprung (färska eller från äggcellbanken), det faktiska arbetet som gjorts samt antalet erhållna embryon i behandlingen.

Om kunden löfte överskrids med extra embryon debiterar vi en fast extra kostnad på 350 €. Om inga embryon fås i äggdonationsbehandlingen är kostnaden fastställd till 1600 €.

Några exempel på totala behandlingskostnader:

Exempel 1. Äggcelldonationsbehandling med 2-5 donerade äggceller 5175 €
I priset ingår 2-5 donerade äggceller, beredning av spermaprov, in vitro-befruktning (IVF), embryoodling 2-4 dagar och embryoöverföring. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning, mediciner, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), blastocystodling (5/6 dagar) eller frysning av embryon.

Exempel 2. Äggcelldonationsbehandling med 6-12 äggceller från äggbanken 8093 €
I priset ingår 6-12 frysta-tinade äggceller från äggbanken, beredning av spermaprov, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), embryoodling 2-4 dagar, embryoöverföring och frysning + 1 års lagring av ett embryo. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning, mediciner eller blastocystodling (5/6 dagar).

Exempel 3. Äggcelldonationsbehandling med 6-12 färska äggceller 9300 €
I priset ingår 6-12 donerade färska äggceller, beredning av spermaprov, intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI), blastocystodling (5/6 dagar), embryoöverföring och frysning + 1 års lagring av ett embryo. Priset inkluderar inte behandlingsplaneringsbesök, psykologisk rådgivning, ultraljudundersökning eller mediciner.

Äggdonationsbehandling med egen donatorta kontakt
Frysning av äggcellerPris
Frysning av äggceller2030 €
Preimplantatorisk genetisk diagnostikPris
+ PGS – Kromosomanalys av embryon (PGT-A)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
från 400 €
Priset omfattar en PGS-undersökning av ett embryo med NGS-metoden. Biopsiavgiften är 850 € oberoende av antalet embryon och omfattar kostnaderna för transport av proven. I samband med en PGS-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

PGS-undersökningen görs på embryon i ICSI- eller IVF-behandling med metoden Next Generation Sequencing (NGS). För undersökningen tas prov på celler från 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån PGS-undersökningen har normala kromosomuppsättningar kan senare överföras till livmodern.

Av embryon som verkar normala även hos unga kvinnor kan 40–50 procent vara avvikande på kromosomnivå, vilket kallas aneuploidi. Hos kvinnor över 40 kan upp till 75–90 procent vara avvikande. Största delen av avvikelserna i kromosomuppsättningen leder till att embryoutvecklingen avstannar eller till missfall i tidigt skede. PGS-undersökning av embryot är en effektiv metod för att välja det bästa embryot och möjliggör i bästa fall graviditetsresultat på upp till 70 procent. Mer information om PGS hittar du här.

Totalpriset för PGT-A (biopsi, försändelse av prov och PGT-A-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon12345678
Totalpris* (€)12501650205024502850325034503650

*EmbryoScope®-odling, embryobiopsi och avgift för transport av prov samt PGT-A-undersökning.

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet.

I samband med PGT-A kan mängden mitokondrie-DNA i embryot fastställas i samma prov utan extra kostnad (Mitoscore).

+ Embryodiagnostik för att upptäcka enskilda genavvikelser (PGT-M)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
Embryodiagnostik kan göras även för att upptäcka de novo-mutationer
Priset omfattar planering, validering och genomförande av PGT-M-testet som avslöjar en enskild genavvikelse. Biopsiavgiften är 850 € oberoende av antalet embryon och omfattar också kostnaderna för transport av proven. I samband med en PGD-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

Totalpriset för PGT-M (planering, biopsi, försändelse av prov och PGT-M-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon12345678
Totalpris (€)38104130443047104970521054305630

I eventuella senare behandlingar är priset på PGT-M 1500 € lägre eftersom planerings- och valideringskostnader inte debiteras.

Med PGD kan man hjälpa par som med stor sannolikhet kan få ett barn med en allvarlig ärftlig sjukdom. Förutsättningen är att man känner till den genetiska defekten som orsakar sjukdomen. För undersökningen tas prov på celler från 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.

Resultaten fås 10–15 dygn efter att proven skickats till testlaboratoriet.

+ Embryodiagnostik för att upptäcka ärftliga förändringar i kromosomstrukturen (PGT-SR)
EmbryoScope®-odling ingår, biopsiavgift ingår inte
från 400 €
Priset omfattar en undersökning av ett embryo för att upptäcka en ärftlig avvikelse i kromosomstrukturen (t.ex. Robertsonsk translokation). Undersökningen görs med NGS-metoden eller med aCGH-metoden med hög resolution. Biopsiavgiften är 850 € oberoende av antalet embryon och omfattar också kostnaderna för transport av proven. I samband med en kromosom-PGD-behandling odlas embryona ostört under kontinuerlig uppföljning med time-lapse-metoden (EmbryoScope®).

Totalpriset för PGT-SR (biopsi, försändelse av prov och PGT-SR-undersökning) enligt antalet undersökta embryon:

Antalet embryon12345678
Robertsonsk translokation (€)12501650205024502850325034503650
Reciprok translokation (€)12901730217026103050349037103930
Inversio (€)12901730217026103050349037103930

I samband med PGT-A kan mängden mitokondrie-DNA i embryot fastställas i samma prov utan extra kostnad (Mitoscore).

+ Mitoscore
Test som mäter embryots livsduglighet
ta kontakt
I en NGS-baserad embryoundersökning fastställs förutom kromosomernas DNA även mängden DNA i mitokondrierna (mtDNA). Enligt undersökningar korrelerar mtDNA-halten av den totala mängden DNA i embryot negativt med embryots livsduglighet. Mitoscore kan således vara till hjälp vid bedömningen av embryot. Mitoscoretestet kan på begäran göras i samband med PGT-A och PGT-SR utan extra kostnad.
PsykologbesökPris
Rådgivning om donerade celler och utlåtande160 €
Övriga avgifterPris
Administrativa avgifter6–15 €
Fakturaavgift15 €
Oavbokad tid81 €

 

Prislistan är delvis riktgivande, eftersom antalet besök och åtgärder som behövs varierar utifrån de individuella behoven. Priserna på behandlingarna inkluderar inte läkemedelskostnader. Administrativ avgift ska tilläggas på priset.

Prislista från 1.1.2020. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.